БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ

КҮНІ: 2020 жылғы 22 қаңтар

ҰЗАҚТЫҒЫ: 1 күн, 8 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТОПМемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік, квазимемлекеттік және жеке сектор өкілдері

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудің тиімді факторлары: әлемдік тәжірибені талдау
 • ҚР-дағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға байланысты инновациялық құралдар
 • Транспаренттілік және сыбайлас жемқорлық: панацеяма әлде аңыз ба?
 • Этика және мінез-құлық мәдениеті: бұл неліктен маңызды?
 • Мемлекеттік қызмет саласында және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жалпы саясатын іске асыру,
 • Азаматтық қоғамды тарту. 
 • Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты алынған білімін, дағдыларын, қарым- қатынастарын сарапқа салып, ұсыну;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің тәжірбиелік дағдыларын қалыптастыру.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Парасаттылық.
 • Тұтынушының қызмет көрсетуі және оның ақпараттануы
 • Жауапкершілік
 • Бастамашылдық
 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Өзін-өзі дамыту

КҮНІ: 2020 жылғы 10-12 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТОП: жобалау менеджментін, оның ішінде жоспарлау, тәуекелдер мен бюджетті басқару, жауапкершілікті бөлу, ішкі және сыртқы байланысты құру сияқты компоненттерді қоса алғанда, мемлекеттік қызметшілер 

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • Жобаларды басқарудың халықаралық стандарттары
 • Жобаны басқару аясындағы негізгі терминдер мен анықтамалар
 • Мәселеден жобаның мақсатын қоюға қалай ауысуға болады
 • Жоба жарғысының маңыздылығы
 • Мүдделі тұлғалар мен өзара әрекеттесудің ерекшеліктері
 • Жоба шеңберіндегі өкілдік және басқару құрылымы
 • Жобаны басқару бойынша қызметті жоспарлау
 • Тәуекелдер мен белгісіздіктерді азайту бойынша жұмыс әдістері
 • Жобалардың визуалды дизайны, мысалдар

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Жобаны басқару саласындағы бар білімді, дағдыларды, көзқарастарды, идеяларды, қатынастарды диагностикалау
 • Дағдыларды қалыптастыру және / немесе оларды қажетті деңгейге дейін дамыту
 • Қызмет аясындағы проблемаларды анықтау
 • Проблеманы шешу үшін жоба әзірлеу және жобалау
 • Заманауи трендтерді қолдана отырып жобаны жасау

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық
 • Шешім қабылдау
 • Тиімділігі
 • Жауапкершілік
 • Бастама

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 18-19 наурыз 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ::

 • Таланттарды басқарудың практикалық аспектілері
 • Таланттарды басқару дегеніміз не? (дарындылықты басқару)
 • Қызметкерлердің дарындылығын қалай тиімді пайдалануға болады?
  Дарынды қызметкерлерді дамыту, ынталандыру принциптері;
 • Матрица: құзіреттілікті бағалау құралдары
  Сарапшылардың пікірлері, жұппен салыстыру әдісі
  • Рейтинг, жазбаша тапсырмалар. Сұхбат. Тестілеу. Тесттік жіктеу. Іскери ойын әдісі. Мақсатты басқару. Мақсатқа жету әдісі. 360 градус әдісі
  • Тиімділікті бағалау (жұмысты бағалау)
  • Кәсіби тесттер
 • Талантты сақтау жүйесін құру және оны басқару. Таланттарды басқару немесе лауазымдарға арналған дәстүрлі резерв пе?

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Мемлекеттік қызметкерлер,семинарға қатысушылар таланттарды басқару принциптерімен таныстырылады.
 • Дарындылар мен көшбасшыларды бағалау үшін әртүрлі құралдарды пайдалана алады ,меңгереді (сұхбаттасу әдістері, сарапшылардың бағасы, тестілеу, іскери ойындар, 360 градус және т.б.)
  Қызметкерлерді оқытудың және дамытудың заманауи әдістерін дұрыс таңдау және қолдану (іс-қимылдарды оқыту, тәлімгерлік, жобалық жұмыс және т.б.)
  • Жетекшілердің құзыреттерімен және әлеуетімен тиімді жұмыс істеу
 • Талантты басқарудың анықтамасы мен қолданылуымен таныс болу, дарындылықты басқару дағдыларын өз бетінше дамыта білу.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер: Өзін-өзі дамыту, көшбасшылық, ынтымақтастық және өзара әрекет
 • Дифференциалды құзыреттіліктер:  ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік.

КҮНІ: 2020 жылғы 13-17 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Барлық мүдделі тұлғалар 

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

Семинардан өту барысында тыңдаушылар мынадай ұғымдармен танысуы тиіс:

 • нәтижелер бойынша басқару;
 • жаңа мемлекеттік менеджмент;
 • нәтижеге бағытталған бюджеттеу;
 • нәтижелерге жетуді басқару жүйесінің тиімділігі (performance management);
 • тиімділік принциптері мен факторлары;
 • мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалау көрсеткіштері. 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Тыңдаушылар оқудан кейін стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды әзірлеуді, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің стратегиялық құжаттарына талдау мен бағалау жүргізуді, жеке қызметкердің де (өз қызметінің), сондай-ақ тұтас алғанда мемлекеттік органның да қызметінің нәтижелілігіне талдау жасауды және бағалау жүргізуді, сондай-ақ қабылданған шешімдердің орындалуына мониторинг пен бақылауды тиімді жүзеге асыруды үйренуі тиіс. 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • стратегиялық ойлау
 • жүйелік басқару
 • өзін-өзі дамыту

КҮНІ: 2020 жылғы 13-14 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Күрделі және ерекше жағдайларды шешудің құралдарын игергісі келетін мемлекеттік қызметшілер. 

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • Дағдарыс деген не және оған қалай тап болғаныңызды қалай түсінуге болады
 • Дағдарыстың түрлері қандай және олар бір-бірінен қалай ерекшеленеді?

Тұрақты даму тұжырымдамасы

 • Компания тұрақты компанияның негізі ретінде бағалайды
 • Дағдарыс кезіндегі стратегияларды жасау ерекшеліктері
 • Дағдарыс кезіндегі көшбасшы мен көшбасшының айырмашылығы неде?
 • Инновациялық шешімдерге бағытталған ойлау
 • Дағдарысты басқару құралдары

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Дағдарыстық жағдайлардың жіктелуі туралы нақты түсінік қалыптастыру
 • Кәсіпорынның тұрақтылығына әсер ететін факторларды талдаңыз
 • Ұйымдарыңыз үшін негізгі құндылықтарды анықтауға үйреніңіз
 • Қарапайым стратегияларды құра білу
 • Дивергентивті ойлауды қолдана отырып, әр түрлі шешімдерді әзірлеу дағдысын қалыптастыру

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Ынтымақтастық
 • Тиімділік
 • Стресске қарсы тұру
 • Өзін-өзі дамыту

КҮНІ: 2020 жылғы 8-10 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Жағдайды ескере отырып, тиімді шешімдерді талдау және синтездеу дағдыларын дамытқысы келетін мемлекеттік қызметшілер мен мамандар

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • Ситуациялық талдауды жүргізу үшін мәліметтер жинау әдістері
 • Жиналған ақпарат негізінде жағдайлық талдау жүргізу
 • проблемалық бағыттар мен дамудағы кедергілерді анықтау
 • Теріс факторларды жою стратегиясын жасаудағы көшбасшының рөлі
 • Басқару стилі және өнімділік
 • Ситуациялық көшбасшылық модельдері
 • Ситуациялық көшбасшылық контекстіндегі мақсатты белгілеу
 • Даму стратегияларын іске асыру үшін команда құру қағидалары 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Ситуациялық талдау үшін ақпарат жинау әдістемесінің ерекшеліктерін түсіну
 • жағдайлық талдау құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру
 • Өз ұйымдарының дамуындағы проблемалық бағыттарды талдаңыз
 • олардың ұйымдарының даму әлеуетін анықтау
 • Анықталған проблемаларға сәйкес мақсат қоя білу
 • Топ болып тиімді жұмыс істеуді үйреніңіз

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Жұмысты басқару
 • Тұтастық
 • Бастама
 • Ынтымақтастық
 • Тиімділік

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 22-24 қыркүйек 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Қызметі халықпен тікелей байланыс жасауға, сондай-ақ түрлі мүдделі тараптармен ынтымақтастық орнатуға бағыттталған мемлекетік органдардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, және т. б.

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ::

 • Ұйымдағы қақтығыстардың себептері мен рөлі
 • Қақтығыстардың түрлері және олардың белгілері
 • Жасырын (жасырын) және арандатылған қақтығыстар
 • Көшбасшы жанжалды қалай басқарады. Жанжалдың даму кезеңдері
 • Жанжалдарды шешу технологиясы. Тікелей және жанама әдістер.
 • Топтық динамика және әр кезеңдегі көшбасшылық позицияны таңдау
 • Жанжал жағдайындағы көшбасшылардың жиі кездесетін қателіктері.
 • «Көшбасшы - бағынышты» жанжалды шешудің ерекшеліктері мен әдістері

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР::

 • Тренингке қатысушылар қақтығыстардың сипаты мен олардың даму динамикасы туралы жүйелі түсінік алады;
 • қақтығыс кезінде өздерінің тиімсіз мінез-құлық стратегияларын мойындау және жаңа сәтті мінез-құлық үлгілерін жасау және ұжымдағы жанжал жағдайларын дұрыс шешуді үйрену;жанжалдың алдын алу және эмоционалды жағдайды басқару әдістерін меңгеру.
 • Семинардың нәтижесінде қатысушылар жанжалдың сипатын анықтауда өздерінің білімдері мен дағдыларын тереңдетеді.
 • Жанжалдың кезеңдерін анықтау дағдыларын, қақтығыстарды шешу тәсілдерін меңгереді, дағдарыс жағдайында келіссөз жүргізу дағдыларын үйренеді.
 • қақтығыстардың алдын алу бойынша шараларды белгілейді.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер: Өзін-өзі дамыту. шешім қабылдау. көшбасшылық  стресске төзімділік, ынтымақтастық және өзара әрекет.
 • Дифференциалды құзыреттіліктер:  ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік.

КҮНІ: 2020 жылғы 4 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 1 күн, 8 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметкерлер

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • Модельдеудің алғашқы қадамдары
 • Тепе теңдік
 • Іскери статистиканың негіздері: ықтималдық әдістер
 • Қоғамдық үдерістерді модельдеу үшін дискреттік кездейсоқ шама;
 • Қоғамдық үдерістерді модельдеу үшін үзіліссіз кездейсоқ шама;
 • Іскери статистиканың негіздері
 • Статистикалық болжамдарды тексеру;
 • Қоғамдық үдерістерді модельдеудегі Марков тізбектері;
 • Белгісіздік жағдайында басқарушылық шешімдерді қабылдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Семинар қорытындысы бойынша қатысушылар базалық модельдеу әдістеріне талдау жүргізу, практикалық міндеттерді шешу әдістерін пайдалана отырып, жағдайды талдау негізінде оның моделін қолдану дағдысын қалыптастырады

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару
 • шешімді қабылдау
 • ынтымақтастық

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 11-12 қараша 

ҰЗАҚТЫҒЫ:   2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Көшбасшылық қасиеттерді ашу; көшбасшылық құралдар, уәждеме және қол астындағыларға міндеттер қою.
 • Көшбасшылық және басқару. Көшбасшылық мәдениетіØ
  Көшбасшылық және сыни ойлауØКөшбасшылық құралдар
 • Өзгерістерді басқарудың түрлі элементтері, өзгерістерге қарсыласуды бейтараптандыру әдістері, өзгерістерді басқару кезінде ықтимал қателіктердің алдын алу.
 • Басқа адамдардың және өзінің жеке эмоциясын тану, ниетін, уәждемесі мен  ықыласын түсіну қабілеті,   сондай-ақ практикалық міндеттерді шешу мақсатында  өз эмоциясы мен басқа адамдардың эмоциясын басқару қабілеті.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Мемлекеттік басқарудағы көшбасшылық пен көшбасшылықтың тұжырымдамалық негіздерін, модельдері мен құралдарын жүйелі түсіну тиімділігі артады
 • Мемлекеттік қызметшілер эмоционалды интеллект көмегімен тиімді қарым-қатынас құруды үйренді
 • Көшбасшылық және эмоционалдық интеллект қабілеттерін дамыту технологиялары мен құралдарын игереді
 • Адамдарды басқару және нәтижеге жету үшін эмоционалды құзыреттілікті дамытудың маңыздылығын түсіну

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер: Стресске қарсы тұру, жүйені басқару.  Өзгерістерді басқару, стратегиялық ойлау. Көшбасшылық.  Ынтымақтастық және өзара әрекет, қызметті басқару
 • Дифференциалды құзыреттіліктер: қызметті басқару, ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік.

КҮНІ: 2020 жылғы 8-10 қыркүйек 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Тиімді басқару дағдыларын дамытуға бағытталған мемлекеттік қызметшілер, орта буын менеджерлер 

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

Көшбасшылық анықтамасы

 • Көшбасшылық түрлері, шабыттандыратын көшбасшылық
 • «Тік көшбасшылық» моделі.
 • шынайы көшбасшылық түсінігі.
 • Көшбасшылық потенциалды қалай ашуға және өзіңіздің стиліңізді табуға болады
 • менеджер немесе көшбасшы, бұл маңызды.
 • Эмоционалды интеллект және көшбасшылық

Уытты мінез-құлық және оны залалсыздандыру әдістері

 • Команданың әлеуетін және оны құру мүмкіндігін бағалау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Көшбасшылық стильдерінің ерекшеліктерін түсіне бастаңыз.
 • Көшбасшылар мен менеджерлерді ажырата білу
 • Өзіңіздің көшбасшылық стильдеріңізді бағалаңыз
 • шынайы көшбасшылықтың мүмкіндіктері мен болашағын анықтау
 • Ұжымдағы улы мінез-құлықты бейтараптандыру үшін әртүрлі құралдарды қолдана білу 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Өзін-өзі дамыту
 • Өзгерістерді басқару
 • Ынтымақтастық
 • Тиімділік
 • Стресске қарсы тұру

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 21-23 қаңтар 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат.

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Do В.Дуглас, МакГрегор, МакКлеллонд, Герцберг, А. Маслоу теориялары;
 • Мотивацияның теориялары: күту теориясы, әділеттілік теориясы;
 • Мотивацияны қалыптастырудағы көшбасшының рөлі;
 • Қызметкерлерді ынталандырудың негізгі өлшемдері; Жетекші мотиваторларды анықтау;
 • Жетекші мотиваторларды ескере отырып кадрларды тағайындау;
  ◾ мақсат қоюға түрткі болу.
 • Мақтау немесе мадақтау - мотивацияны арттырады
 • Жетістікке түрткі болатын кері байланыс
 • Мотивация дегеніміз не? көшбасшының негізгі құзіреттілігі ретінде қызметкерлерді ынталандыру; қызметкерлерді ынталандырудың түрлері мен ережелері; лауазымның біліктілігіне байланысты мотивацияның ерекшеліктері;

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Семинарға қатысушылар мемлекеттік қызметкерлерді ынталандыру туралы түсінік алады,
 • Персоналды ынталандыру дағдыларын дамытады
 • Жетістікке түрткі болатын кері байланыс жасай алады

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер: Өзін-өзі дамыту, көшбасшылық, ынтымақтастық және өзара әрекет
 • Дифференциалды құзыреттіліктер:  ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік.

КҮНІ: 2020 жылғы 28-30 қантар

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

жеке деректерді талдау жүйесін енгізудің бастапқы кезеңінде тұрған немесе осындай жүйелерді пайдаланатын құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Қатынастар анықтамасын қалыптастыру. Графиктерді, диаграммаларды, кестелерді қалай оқуға болады.
 • Графиктер мен кестелер негізінде талдау мен қорытынды жасау.
 • «алдымен қорытынды, содан кейін ұсыныстар» қағидатын қолдану.
 • Шешім ағашы көмегімен шешімдер мен ұсыныстар әзірлеу
 • Деректерді өңдеуге арналған негізгі Интернет-ресурстарға шолу: Powtoon, Canva, Mentimeter, Kahoot, Pictochart
 • Форматтар: инфографика, интерактивті презентациялар, интерактивті дауыс беру, бейнероликтер, анимация, есептер, шаблондар, буклеттер және т.б.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Байқалған құбылыстардағы қатынастарды ажырата алады
 • Статистиканы талдаңыз
 • Статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды қалыптастыру
 • Шешім ағашы әдісін қолдана отырып, шешімдер ұсына алады
 • Интернет ресурстарын қолдана отырып мәліметтерді өңдеу дағдыларын қалыптастыру: Powtoon, Canva, Mentimeter, Kahoot, Pictochart 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Тұтынушыларға арналған ақпараттық қызметтер
 • Өзін-өзі дамыту
 • Жауапкершілік

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 12-14 мамыр 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Тиімді коммуникациялар бойынша құзыреттері осы немесе жоспарланып отырған кәсібінің ажырамас бөлігі болып табылатын, сондай-ақ көшбасшылық дағдыларды дамытуға, жеке және кәсіби өсуге ұмтылатын құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Презентацияны құрудың жолдары және түрлі құрылымдардың ерекшеліктері.
 • Сендіру әдістері.
 • Дәлелдеу әдістері
 • Сөйлеу стилі мен мінез-құлқы.Сөйлеу мен дауыстың сипаттамалары,
  сөйлеушінің эмоционалды жағдайын бақылау тәсілдері.
 • Презентациялар кезіндегі қозғалыстар.Интернеттің, әлеуметтік желілердің және басқа да ақпараттық технологиялардың пайда болуымен, қоғамдық пікірдің қалыптасуына, талдауға, түсіндіруге және көбіне әсер ете алады, көпшілік алдында сөйлеуден күтілетін нәтижелер (баспасөз конференциялары, баяндамалар, баяндамалар, брифингтер және т.б.) түрленеді, сондықтан аудиториядан күтілетін нәтижеге қол жеткізу үшін спикер, негізгі қарым-қатынас дағдыларын, аудиторияны түсіну мен бағдарлауды, кәсіби түрде құрылған презентация материалы мен оны көрсетуді талап етеді.
 • Техникалық құралдарды пайдалану, визуализация және пайдалану туралы негізгі ережелер туралы жүйелі түсінік қалыптастыру.
  Көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын жетілдіру.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Мемлекеттік қызметкерлер ақпарат берудің тиімділігін арттыратын және презентация мақсаттарына қол жеткізетін практикалық құралдарды игереді. Толқу мен сенімсіздікке төтеп бере білу.
 • Көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамыту бойынша ұсыныстар алады

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 09-11 маусым 

ҰЗАҚТЫҒЫ:   3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Басқарудың тиімді әдістері мен әдістемесі.
 • Ұйымды басқару. Менеджмент адам ресурстарын басқару процесі ретінде.
  Мақсат қою, жоспарлау және уақытты басқару. Мақсат қою және оны жүзеге асыру әдістері.
 • Нәтижелерді басқару
 • Нәтижеге негізделген басқарудың халықаралық тәжірибесі
 • Жоспарлау, мониторинг және мемлекеттік сектордың қызметін бағалау, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби қызметінің тиімділігі мен тиімділігін талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Семинардың нәтижелері бойынша қатысушылар нәтижелерді басқару әдістері мен құралдарына сәйкес басқару әдістемесін игереді, стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, сондай-ақ мемлекеттік орган мен олардың кәсіби қызметін талдау мен бағалаудағы кәсіби дағдыларды арттырады.
 • Мемлекеттік қызметшілер жеке тұлға мен серіктестер арасында ұзақ мерзімді және өзара тиімді қатынастар орната алады;

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер: Өзгерістерді басқару, стратегиялық ойлау. Көшбасшылық. Шешім қабылдау, қызметті басқару
 • Дифференциалды құзыреттіліктер:  ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік.

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 03-05 қараша 

ҰЗАҚТЫҒЫ:   3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Коучингке кіріспе
 • Коучингтің негізгі модельдері. Коуч-консультант
 • Тәлімгерлік дағдылар.Тиімді байланыс үшін жоғары сапалы кері байланыс
 • Топтық коучинг Топтық жаттығулар, case-study, brainstorming, интерактивті пікірталас, тренингтер, шағын топтарда жұмыс істеу және т.с.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Мемлекеттік қызметшілердің басқару тиімділігін арттыру
 • Басқару дағдылары мен құзіреттіліктерін жетілдіру және дамыту
 • Жеке жауапкершілікті, бастаманы және өзін-өзі дамытуды арттыру
 • Жоғары моральдық және мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру, топтық жұмыста / топта ынтымақтастыққа бағдарлау.
 • Көшбасшыларға коучинг және тәлімгерлік дағдылар мемлекеттік қызметшілердің жеке және жұмыстағы өмірінде мақсатқа, нәтижеге қол жеткізу көзделеді.
 • Мемлекеттік қызметші белгілі бір мақсатқа, өмірде және жұмыста жаңа, позитивті тұжырымдалған нәтижелерге жету.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер: тұтастық, жауапкершілік, бастама, стресске қарсы тұру, клиенттерге қызмет көрсету және ақпарат;
 • Дифференциалды құзыреттіліктер: қызметті басқару, ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік, өзін-өзі дамыту.

КҮНІ: 2020 жылғы 04 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 1 күн, 8 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯаталған құзыреттер бойынша даму деңгейін көтергісі келетін мемлекеттік қызметкерлер.

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • Көрсетілетін қызметтін сапасын басқару
 • Қызметті тұтынушылардың қанағаттану деңгейін анықтау
 • Тұтынушылар тәжірибесін өлшеу метрикасы
 • Тұтынушыларға бағытталған жүріс-тұрыс факторлары
 • Тұтынушыларға стандарттарға сәйкес қызмет көрсету

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Семинар нәтижесінде Сіздер тиімді жүріс-тұрыс, қызметті тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру және мәселе тудыратын сұрақтарды жедел шешу бойынша өздеріңіздің құзыреттіліктеріңізді жоғарылатасыздар.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Көрсетілетін қызметті тұтынушыға бағдарлау және оған ақпарат беру
 • Бастамашылдық
 • Стресске төзімділік
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік

МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 08 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 1 күн, 8 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Латын графикасының негіздері бойынша ҚҰЗЫРЕТТЕРін арттыруға ниет білдірген мемлекеттік қызметшілер

СЕМИНАРҒА ШОЛУ: Латын негізді жаңа әліпби. Ресми стильдің жаңа емле-ережелері, орфографиялық нормалары. Латын әліпбиімен жазылған ресми мәтіндерді оқу. Қызметтік жазбаларды латын әліпбиімен жазу. Латын графикасымен жазылған жұмыстың презентациясы

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ: жаңа әліпбимен толықтай таныс болады; ресми стильдің жаңа емле-ережелері мен орфографиялық нормаларын игереді; латын әліпбиімен жазылған мәтіндерді оқу дағдысы қалыптастасады; латын әліпбиімен құжат мәтінін әзірлеуге бейімделеді; ресми жазылымның ерекшеліктері мен талаптарын меңгереді

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Өзін-өзі дамыту
 • Бастамашылдық
 • Қызметті басқару

КҮНІ: 2020 жылғы 19-21 мамыр 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

шешім қабылдау үшін статистикалық және басқа да деректерді пайдаланатын және жүйелік ойлау қабілетін дамытқысы келетін мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жүйелік ойлау туралы түсінік.
 • Жүйелік ойлау қабілеттерін дамыту - оқиғаларды талдау, басқарушылық шешімдер қабылдау және жоспарлау негізі.
 • Жүйе туралы түсінік. Жүйелердің сипаттамасы.
 • Жүйелік ойлауды қолдану мақсаттары
 • Шешім қабылдау процесі.
 • Стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау.
 • Деректерді талдауда таксонометриялық тәсіл.
 • Объектіні сипаттау және трендтерді талдау
 • Ишикава диаграммасын себеп-салдар байланысын іздеу және қауіптер мен белгісіздіктерді анықтау үшін пайдалану

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Деректерді жинауға, талдауға және синтездеуге жүйелі көзқарас қағидаттарын қолдана білу.
 • Жүйелер өзара қарым-қатынас түріне қарай ажыратылады
 • Жүйелік ойлауды қолдану мақсатын түсінеді
 • Деректерді талдауда таксонометриялық әдісті қолдана отырып дағды қалыптастыру
 •  Нысанды сипаттау және трендтерді талдау дағдыларын дамыту
 • Ишикава диаграммасын себеп-салдар байланысын іздеу және қорытынды жасау үшін қолдана білу

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық
 • Өзін-өзі дамыту
 • Бастама

КҮНІ: 2020 жылғы 03-04 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТОПаталған құзыреттер бойынша даму деңгейін жоғарылатқысы келетін мемлекеттік қызметкерлер.

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • Коммуникативтік менеджмент
 • Басқарушылық ақпаратпен жұмыс істеу
 • Ұйымдағы коммуникативтік желілердің түрлері
 • Ұйымдағы сыртқы коммуникацияларды талдау
 • Ұйымдағы корпоративті мәдениет

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Семинар нәтижесінде сіздер өз құзырет деңгейін келесі бағыттар бойынша көтересіздер: коммуникативті құралдар мен технологияларды қолдану; ұйымның тиімділігі мен нәтижелігін арттыруға бағытталған коммуникацияларды арттыру; коммуникацияларды басқару саласында құзыреттіліктерді дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Өзін-өзін дамыту
 • Шешімдерді қабылдау
 • Қызметті басқару

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 18-20 тамыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Өзгермелі әлем жағдайында кәсіби құзыреттерін арттыруға мүдделі мемлекеттік қызметшілер

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жеке бренд дегеніміз не? «Жеке брендинг»1997 жылы Том Петерс
 • Мемлекеттік қызметшіге жеке бренд не үшін қажет ?
 • Контент және диджитал-бірлестік
 • Хабрахабр ( контекстік жарнама, жобаны басқару, дамыту)
 • Medium, Reddit. Карьера. Soft skills,

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Мемлекеттік қызметшілер жеке тұлға мен серіктестер арасында ұзақ мерзімді және өзара тиімді қатынастар орната алады;
 • Жеке тұлғаны ашық нарық форматына ауыстыру құралы ретінде қызмет ете алады ;
 • Нақты қызметтің тұтынушысын және бәсекелестеріңізді анықтай алады;
 • Мансапты тиімді құруға көмектеседі, нарықтағы құндылығын арттырады;
 • Мемлекеттік қызметшілер мақсатты аудиторияны қабылдауда ерекшелігің,маңыздылығың, болжамдылығың көпшілікке көрсете алады; 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер: клиенттерге қызмет көрсету бағыты және ақпарат
  ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 •  Дифференциалды құзыреттіліктер:  ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік.

КҮНІ: 2020 жылғы 22-24 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТОПЖұмысы ақпараттық технологиялар мен киберқорғау дамытуға байланысты әкімшілік мемлекеттік қызметкерлер

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • ISO:27001 АҚ саласындағы халықаралық стандарттар;
 • АҚ саласындағы ҚР негізгі нормативті құжаттар;
 • Ақпараттық және киберқауіпсіздік;
 • Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы саясат;
 • Кибершабуыл жасауға қорғаныс

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Қатысушылар семинар нәтижесі бойынша кибершабуыл жасау қаупін азайту бойынша сауаттылығын көтеру керек.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Шешім қабылдау
 • Бастамашылдық
 • Ынтымақтастық
 • Қызметті басқару

КҮНІ: 2020 жылғы 12-16 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Барлық мүдделі тұлғалар 

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

Семинардан өту барысында тыңдаушылар мынадай ұғымдармен танысуы тиіс:

 • нәтижелер бойынша басқару;
 • жаңа мемлекеттік менеджмент;
 • нәтижеге бағытталған бюджеттеу;
 • нәтижелерге жетуді басқару жүйесінің тиімділігі (performance management);
 • тиімділік принциптері мен факторлары;
 • мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалау көрсеткіштері. 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Тыңдаушылар оқудан кейін стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды әзірлеуді, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің стратегиялық құжаттарына талдау мен бағалау жүргізуді, жеке қызметкердің де (өз қызметінің), сондай-ақ тұтас алғанда мемлекеттік органның да қызметінің нәтижелілігіне талдау жасауды және бағалау жүргізуді, сондай-ақ қабылданған шешімдердің орындалуына мониторинг пен бақылауды тиімді жүзеге асыруды үйренуі тиіс. 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • стратегиялық ойлау
 • жүйелік басқару
 • өзін-өзі дамыту

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 14-15 қазан 

ҰЗАҚТЫҒЫ:          2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Халықпен тиімді коммуникация жасау дағдыларын дамытуға ұмтылатын және тікелей халықпен байланыс жасайтын мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Сторрителлинг (сюжетті әңгіме) деген не?
 • Қарым-қатынас жасаудың негізгі қағидаттары және сторрителлинг әңгіме баяндауды сендіретін ықпал әдісі ретінде пайдалану;
 • Stories оқиғаларды құру, дұрыс таңдау және тарату әдістері;
 • Түрлі кәсіби контексте, атап айтқанда мемлекеттік қызметшілердің іс-әрекетінде әңгімелер жазу әдістерін қолдану;
 • Сторрителлинг мемлекеттік қызметшілердің (Brand) жеке брендті анықтау құралы ретінде, әдісі ретінде пайдалану.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Тренингтің нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметкерлер сторрителлинг «қалай жұмыс істейтінін», Stories оқиғалары адамға  қалай әсер ететінін  үйренеді.
 • әңгімелеу технологиясын игереді, және өз білімдерін іс жүзінде қолдануды үйренеді.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер: Өзін-өзі дамыту. Бастамашылық Ынтымақтастық және өзара әрекет, қызметті басқару
 • Дифференциалды құзыреттіліктер:  ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік.

КҮНІ: 2020 жылғы 03-05 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

мемлекеттік қызметшілер, құзіреттілікке негізделген прогресстің жеке модельдерін құру мақсатында басқа мүдделі тараптар 

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Құзыреттілік анықтамасы, құзыреттілік түрлері.
 • Құзіреттілікті бағалау ерекшеліктері.
 • Құзіреттілік пен құзыреттілік, айырмашылығы неде?
 • ХХІ ғасыр құзіреттері. Көлденең құзыреттіліктер.
 • 4K: сыни ойлауды, шығармашылықты, қарым-қатынасты және ынтымақтастықты өлшеу
 • Сыни ойлауды дамыту әдістері
 • Шығармашылық негізі ретінде дивергентивті ойлау
 • Тиімді қарым-қатынасты дамыту әдістері
 • Ынтымақтастық қазіргі адамның маңызды шеберлігі ретінде 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Құзыреттіліктер мен құзыреттер туралы түсінік қалыптастыру

ХХІ ғасыр дағдылары мен көлденең құзыреттіліктер арасындағы айырмашылықты талдаңыз

 • Өздерінің өтпелі құзыреттерінің дамуын бағалай білу
 • Сыни ойлауды дамыту құралдарының тиімділігін бағалау

Топта жұмыс жасау үшін тиімді қарым-қатынас дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • тұтынушыны қызмет туралы ақпараттандыру
 • Ынтымақтастық
 • Өзін-өзі дамыту
 • жауапкершілік
 • Өзгерістерді басқару

КҮНІ: 2020 жылғы 10-12 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТОП: жобалау менеджментін, оның ішінде жоспарлау, тәуекелдер мен бюджетті басқару, жауапкершілікті бөлу, ішкі және сыртқы байланысты құру сияқты компоненттерді қоса алғанда, мемлекеттік қызметшілер 

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жобаларды басқарудың халықаралық стандарттары
 • Жобаны басқару аясындағы негізгі терминдер мен анықтамалар
 • Мәселеден жобаның мақсатын қоюға қалай ауысуға болады
 • Жоба жарғысының маңыздылығы
 • Мүдделі тұлғалар мен өзара әрекеттесудің ерекшеліктері
 • Жоба шеңберіндегі өкілдік және басқару құрылымы
 • Жобаны басқару бойынша қызметті жоспарлау
 • Тәуекелдер мен белгісіздіктерді азайту бойынша жұмыс әдістері
 • Жобалардың визуалды дизайны, мысалдар

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Жобаны басқару саласындағы бар білімді, дағдыларды, көзқарастарды, идеяларды, қатынастарды диагностикалау
 • Дағдыларды қалыптастыру және / немесе оларды қажетті деңгейге дейін дамыту
 • Қызмет аясындағы проблемаларды анықтау
 • Проблеманы шешу үшін жоба әзірлеу және жобалау
 • Заманауи трендтерді қолдана отырып жобаны жасау

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық
 • Шешім қабылдау
 • Тиімділігі
 • Жауапкершілік
 • Бастама

КҮНІ: 2020 жылғы 11-13 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

мемлекеттік қызметшілерге, аумақтық орналастыру саласындағы тиімді жобаларды әзірлеуге мүдделі басқа тараптарға

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Позициялау мен брендинг арасындағы айырмашылық.
 • Аумақтың бәсекеге қабілетті құрамын анықтау.
 • Аумақтарды «серпінді» орналастыру қағидасының негізгі тұжырымдамасы.
 • Аймақтық даму мен позицияның байланысы.
 • Аумақтарды сәтті орналастырудың жақсы жағдайлары
 • 10P: іске асыру құралдарының сипаттамасы
 • Алматының заманауи брендін талдау
 • Позициялау саласындағы жобаларды жобалау үшін дизайнерлік ойлауды қолдану.
 • Алматыдағы брендинг тәсілдерін жақсарту бойынша ұсыныстар

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Аумақтарды орналастырудың ең жақсы тәжірибелерімен танысыңыз.
 • Аумақтарды сәтті брендтеудің негізгі факторларын талдаңыз.
 • Озық тәжірибелерге негізделген брендинг тәсілдеріне салыстырмалы талдау жүргізу.
 • Алматының заманауи орналасуын бағалайды
 • Алматыны жайлы қала ретінде алға жылжыту саласындағы жобалық ойлауды, жобаларды қолдана отырып дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Клиенттерге қызмет көрсету бағыты
 • Ынтымақтастық
 • Өзгерістерді басқару
 • Өзін-өзі дамыту
 • Жауапкершілік

КҮНІ: 2020 жылғы 07-09 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

мемлекеттік қызметшілер, «жасыл» технологиялар мен «жасыл» экономиканы енгізу бойынша басқа да мүдделі тараптар. 

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жасыл экономиканың негізгі анықтамалары
 • Жасыл экономика сегменттері және оларды басқару жолдары

Жасыл экономиканы дамыту аясындағы халықаралық бағдарламалар

 • Қазақстанның жасыл экономикасының 7 басымдығы
 • Алматы 2030 - қала экологиясының және қала ортасының дамуының негізгі көрсеткіштері
 • Нью-Йорк: қаланың экологиялық мәселелерін шешуге кешенді тәсіл.
 • Ауаның ластануы Алматыдағы ең маңызды экологиялық проблема ретінде
 • Жасыл экономика саласындағы жобаларды жасау үшін дизайнерлік ойлауды қолдану

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Жасыл экономика үшін негізгі терминдер мен анықтамаларды ажырата білу
 • Жасыл экономиканың негізгі сегменттеріне назар салыңыз.
 • Қазақстанның басымдықтары мен халықаралық «жасыл экономика» бағдарламалары арасындағы байланысты талдаңыз
 • Алматы 2030 индикаторларының экология саласындағы қол жетімділігін бағалаңыз
 • Дизайн ойлауды қолдана отырып, Алматы үшін жасыл экономика саласындағы жобаларды жасаңыз

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Ынтымақтастық
 • Жауапкершілік
 • Бастама
 • Өзгерістерді басқару

ОҚЫТУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 21-23 сәуір 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Тұтынушыға бағдарланған жаңа өнімдер мен қызметтерді жасау кезінде дизайн-ойлау әдісін пайдалануға мүдделі және жобаларға қатысатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Танысу. Тренингке қатысушылардың үміттері. Оқу мақсаттарын қою
  Мидың принциптері мен ойлау стратегиясының сипаттамасы
 • Дизайн ойлау әдістемесінің сипаттамасы
 • Есте сақтаудың тиімді әдістері.
 • Design Thinking методологиясы, ойлауды жобалаудың он құралы және оларды практикалық зерттеу.
 • Мнемониканың принциптері мен практикалық қолданылуы
 • Тыңдаушылардың жобалық жұмыстарында ойлау дизайнін қолдану, ойлау дизайнінің көмегімен проблемалар мен жоба мүмкіндіктерін теңдестіруге, идеяларды генерациялау үшін ойлау процесін құруға болады. Жылдам прототиптерді құру мен идеяларды шындыққа айналдыру үшін креативті әдістерді пайдалану.
 • 4D тәжірибелік тапсырма - шығармашылық ойлау матрицасы
   Тренингті қорытындылау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Тренинг соңында қатысушылар дизайнерлік ойлау процесі туралы практикалық түсінікке ие болады
 • Ойлаудың тиімді дағдыларын қалыптастырады, өз жұмысында ақпаратты 100% жаттаудың белгілі әдістерін (мнемоника) қалай қолдануға болатындығын үйренеді.
 • Дизайн ойлау әдістемесі бойынша командалардың жұмысын ұйымдастыруды үйрену.
 • Мемлекеттік қызметшілер шығармашылық ойлау матрицасын қолдана отырып, жоба бойынша топтық жұмыста тәжірибелік тәжірибе жинақтайды.
 • Мемлекеттік қызметшілер стандартты емес ойлау стратегиялары мен тұлғалық өсу модельдерімен танысады.
 • Мемлекеттік қызметшілер дизайнерлік ойлау әдістерінің бірқатарын қолдана отырып, инновациялық шешімдер жасай алады.
 • Жұмыстағы күрделі жағдаяттарды шешу кезіндегі шығармашылық тәсілді дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Негізгі құзіреттіліктер:  Өзгерістерді басқару, стратегиялық ойлау. Көшбасшылық.  Ынтымақтастық және өзара әрекет, қызметті басқару
 • Дифференциалды құзыреттіліктер:  ынтымақтастық және өзара әрекет, тиімділік.

КҮНІ: 2020 жылғы 01-03 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат 

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

жеке деректерді талдау жүйесін енгізудің бастапқы кезеңінде тұрған немесе осындай жүйелерді пайдаланатын құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Қатынастар анықтамасын қалыптастыру. Графиктерді, диаграммаларды, кестелерді қалай оқуға болады.
 • Графиктер мен кестелер негізінде талдау мен қорытынды жасау.
 • «алдымен қорытынды, содан кейін ұсыныстар» қағидатын қолдану.
 • Шешім ағашы көмегімен шешімдер мен ұсыныстар әзірлеу
 • Деректерді өңдеуге арналған негізгі Интернет-ресурстарға шолу: Powtoon, Canva, Mentimeter, Kahoot, Pictochart
 • Форматтар: инфографика, интерактивті презентациялар, интерактивті дауыс беру, бейнероликтер, анимация, есептер, шаблондар, буклеттер және т.б.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Байқалған құбылыстардағы қатынастарды ажырата алады
 • Статистиканы талдаңыз
 • Статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды қалыптастыру
 • Шешім ағашы әдісін қолдана отырып, шешімдер ұсына алады
 • Интернет ресурстарын қолдана отырып мәліметтерді өңдеу дағдыларын қалыптастыру: Powtoon, Canva, Mentimeter, Kahoot, Pictochart 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Тұтынушыларға арналған ақпараттық қызметтер
 • Өзін-өзі дамыту
 • Жауапкершілік

МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 15-17 қыркүйек 

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік қызметтер,  квазимемлекеттік және жеке сектордағы қызметкерлер

 ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • маркетингтен брендингке дейін;
 • Қала бренды: ұғым, құрылымы, пайда болуы;
 • Қала брендингінің технологиясы;
 • Қала брендингі дамуының заманауи құралдары.
 • Ішкі және сыртқы ортаны ұдайы өзгертетін жағдайда басқару әдіснамасы;
 • Қала дамуының әлеуметтік-экономикалық өлшемдерін оқу және қарастыру.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ:

 • Брендинг туралы негізгі терминдер мен анықтамаларды ажырата алуы.
 • Қала брендингінің өзекті трендімен танысу

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық
 • Шешім қабылдау
 • Жылдамдық
 • Жауапкершілік
 • Бастамашылдық

КҮНІ: 2020 жылғы 24-26 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТОПМемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік, квазимемлекеттік және жеке сектор өкілдері

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • Тұрақты даму түсінігі;
 • Тұрақты даму саласында қызметті реттейтін халықаралық ұйымдар мен стандарттар;
 • Урбанизацияланған аймақтардың тұрақты дамуының стратегиясын әзірлеу;
 • Тұрақты даму саласында жобаларды әзірлеу мен енгізу.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Семинар нәтижесінде тыңдаушылар тұрақты даму стратегиясын тиімді құрастыру дағдыларын алады.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Қызметті басқару
 • Шешімдер қабылдау
 • Ынтымақтастық

КҮНІ: 2020 жылғы 08-10 желтоқсан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ ТОПМемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік, квазимемлекеттік және жеке сектор өкілдері

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ:

 • «Алматы - 2050» Даму стратегиясына сәйкес «Жайлы қала» дамуының негізгі бағыттары;
 • «Жайлы қала» концептісін жүзеге асыру шеңберінде қалалық жүйелерді дамытудың қағидалары мен басым бағыттары;
 • Алматы аумағында жасыл экономика.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Семинар нәтижелері бойынша тыңдаушылар «Жайлы қала»  концептісін жүзеге асыру шеңберінде қалалық жүйелерді дамытудың қағидалары мен басым бағыттарымен танысып, тәжірибелік дағдыларды құрастыра алады.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • Қызметті басқару
 • Шешімдер қабылдау
 • Ынтымақтастық
 • Бастамашылдық

 

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Алыбаева Асель Маратовна

Академияның Алматы қаласы бойынша филиалы

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету кабинетінің меңгерушісі

Тел.: +7 (727) 393 98 19

 e-mail: a.alybayeva@apa.kz

ТІРКЕЛУ